ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ONEWAYPRO
High Quality One Way Vision
Zoning de la Voie Cuivrée, 19 – 5503 Sorinnes – Belgique
TVA : BE0810.805.281


1.1 De natuurlijke of rechtspersoon die de bestelling schriftelijk of mondeling doorgeeft (hierna ‘de overeenkomst’) wordt beschouwd als de klant en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs als de factuur op naam van een derde moet worden opgesteld.
De overeenkomst wordt pas gesloten na de aanvaarding door ONEWAYPRO van de bestelling van de klant.

1.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna ‘AV’) van ONEWAYPRO hebben voorrang op de voorwaarden van de klant, zelfs indien deze laatste aangeeft dat alleen zij geldig zijn.
Afwijkingen van deze AV zijn slechts geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.
De annulering van een van de clausules heeft geen invloed op de toepassing van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden.

1.3 De AV zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij ONEWAYPRO of zijn gemachtigde vertegenwoordigers.
Ze zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen partijen.

1.4 De klant wordt geacht van de AV kennis te hebben genomen en ermee akkoord te gaan zodra hij een bestelling aan ONEWAYPRO verzendt of bevestigt.
De AV zijn beschikbaar op de website van ONEWAYPRO.

2. Alle door ONEWAYPRO vermelde prijzen worden vermeld in euro excl. btw.
Het transport is echter niet inbegrepen.
Het transport is voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen.
Dit kan, op uitdrukkelijk verzoek, door ONEWAYPRO worden geregeld zonder dat ONEWAYPRO verantwoordelijk is voor de tijd die de vervoerder nodig heeft om de goederen te leveren.

3. Tenzij anders overeengekomen, worden onze levertijden ter informatie meegedeeld.Een vertraging in de levering van de goederen geeft geen aanleiding tot een weigering om de goederen in ontvangst te nemen of tot een vordering tot schadevergoeding tegen ONEWAYPRO.

4. De klant is verplicht de technische gegevens van de verkochte producten in acht te nemen bij het gebruik ervan, zowel voor zichzelf als door de eindklanten.
De technische fiches van elk product zijn voor de klant beschikbaar, op eenvoudig verzoek of op de website van ONEWAYPRO.

5. Eventuele klachten met betrekking tot de kwaliteit van de producten worden alleen in behandeling genomen indien deze worden gericht aan ONEWAYPRO via een formulier dat kan worden aangevraagd op orders@onewaypro.eu.

6. In geval van een geschil over het product is de tussenkomst van ONEWAYPRO beperkt tot de vervanging van de defecte goederen.

7. De goederen blijven eigendom van ONEWAYPRO tot ze volledig zijn betaald.
Dit beding van eigendomsvoorbehoud is tegenstelbaar aan de klant en aan elke derde partij.
De klant zorgt ervoor dat deze clausule afdwingbaar is tegenover de eindklanten.

8. De bestelde goederen die op de site van Sorinnes ter beschikking van de klant worden gesteld, moeten worden afgehaald binnen 15 dagen nadat de klant op de hoogte werd gebracht van de uitvoering van de bestelling.
Als de goederen niet binnen deze termijn worden afgehaald, blijven zij eigendom van ONEWAYPRO, die erover kan beschikken.
Betaalde voorschotten worden ingehouden als annuleringsvergoeding.

9. Elke vertraging in de betaling binnen een maand na de uitgifte van de factuur geeft aanleiding tot de betaling van een forfaitaire clausule van 10%, evenals van interesten die worden vastgesteld overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

10. In geval van een geschil over de kwaliteit van de producten verbinden de partijen zich ertoe een beroep te doen op bemiddeling vooraleer een geschilprocedure in te leiden.
Elk geschil is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het ambtsgebied van het Hof van Beroep van Luik.
Ze zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

(Français)